Startpagina

Algemene Informatie

De Stichting Flora- en faunawetexamens is belast met het organiseren en afnemen van de examens "Jacht met een geweer", "Jacht met één of meer jachtvogels", "Jacht met een eendenkooi" en "Prepareren van dieren". Jaarlijks nemen honderden kandidaten deel aan één van de examens van de Stichting Flora- en faunawetexamens. Het merendeel van de kandidaten neemt deel aan het examen "Jacht met een geweer".

De Stichting Flora- en faunawetexamens is onder toezicht van de minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor het organiseren en afnemen van de examens. De stichting is gehouden aan de eindtermen zoals deze zijn geformuleerd in het Jachtbesluit respectievelijk het Besluit Prepareren van Dieren, alsmede aan de invulling van de examens zoals omschreven in de Jachtregeling respectievelijk de Regeling Prepareren van Dieren. Voorts zijn in de Jachtregeling respectievelijk de Regeling Prepareren van dieren criteria omschreven waaraan de stichting als exameninstituut dient te voldoen, waaronder het beschikken over een kwaliteitszorgsysteem.

De Stichting Flora- en faunawetexamens is aangesloten bij de Stichting Examenkamer. Middels deze aansluiting wordt een algemeen toezicht en onafhankelijk oordeel verkregen omtrent de wijze waarop de stichting de onder haar leiding af te nemen examens organiseert en doet afnemen. De Examenkamer treedt hierbij niet in de bevoegdheid van de door de minister van Economische Zaken benoemde toezichthouders. De toezichthouders zien er op toe dat de stichting voldoet aan de wet- en regelgeving en dat de examens en de wijze van beoordeling van de examenresultaten aan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen voldoen.

Het bestuur heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan een kwaliteitszorgtraject, waarmee gewaarborgd wordt dat de Stichting Flora- en faunawetexamens aan de erkenningseisen van de minister van Economische Zaken kan blijven voldoen. In het kader van kwaliteitszorg en kwaliteitsborging heeft het bestuur een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Het bestuur gaat er vanuit dat kwaliteitszorg en kwaliteitsborging onderdelen zijn van processen die permanente aandacht zullen blijven vragen.